Trang chủ Quan hệ cổ đông Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

09/04/2016|Lúc 09:19:40

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

To trinh phuong an thanh lap Chi nhanh tai Campuchia

09/04/2016|Lúc 09:16:10

Tờ trình phương án thành lập chi nhánh tại Campuchia

To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016

09/04/2016|Lúc 09:14:27

To trinh ve viec lua chon cong ty kiem toan cho nam tai chinh 2016

To trinh ve viec sua doi bo sung dieu le cty

09/04/2016|Lúc 09:13:09

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

To trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong mai

09/04/2016|Lúc 09:12:26

Tờ trình phương án thành lập Trung tâm thương mại và kinh doanh vật liệu xây dựng

Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

09/04/2016|Lúc 09:11:44

Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

09/04/2016|Lúc 09:07:27

Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Tờ trình không chi trả và tạm ứng cổ tức năm 2016

09/04/2016|Lúc 09:05:51

Tờ trình không chi trả và tạm ứng cổ tức năm 2016

Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh cơ khí chế tạo máy

09/04/2016|Lúc 09:00:47

Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh cơ khí chế tạo máy

<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>