Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(3/27/2020 2:00:43 PM )

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

1. Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và Chương trình đại hội 2020 [xem nội dung]
2. Thông báo mời họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 [xem nội dung]
3. Chương trình đại hội và Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền ngày 30 tháng 05 năm 2020 [xem nội dung]
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên [xem nội dung]
5. Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên [xem nội dung]
6. Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên [xem nội dung]
7. Danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký [xem nội dung]
8. Danh sách ban kiểm thẻ biểu quyết [xem nội dung]
9. Báo cáo HĐQT tai Đai hôi cổ đông 2020[xem nội dung]
10. Thù lao HĐQT & BKS [xem nội dung]
11. Báo cáo giám sát của ban kiểm soát [xem nội dung]
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán [xem nội dung]
13. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 [xem nội dung]
14. Tờ trình về trích lâp các quỹ [xem nôi dung]
15. Tờ trình thông qua BC miễn nhiêm HĐQT và BKS 2014-2019 [xem nội dung]
16. Tờ trình thông qua số lương thành viên HĐQT và BKS 2020-2014 [xem nôi dung]
17. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết đinh môt số nôi dung thuôc thẩm quyền [xem nôi dung]
18. Tờ trình danh sách ứng cử viên đươc ứng cử-đề cử đủ tiêu chuẩn vào HĐQT và BKS 2020-2024 [xem nôi dung]
19. Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT và BKS 2020-2024 [xem nôi dung]
20. Tiêu chuẩn ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS 2020-2024 [xem nôi dung]
21. Thông qua quy chế làm viêc ĐHCĐ thường niên năm 2020 [xem nôi dung]
22. Sơ yếu lý lịch thư đề cử DS cổ đông đề cử, thư ứng cử [xem nội dung]


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>