Trang chủ Quan hệ cổ đông Điều lệ - Quy chế quản trị

Điều lệ - Quy chế quản trị

Điều Lệ TLC

05/01/2016|Lúc 14:26:57

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ Thông qua ngày 19-04-2015

23/04/2015|Lúc 11:41:18

Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2015.

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ Thông qua ngày 29-06-2013

16/07/2013|Lúc 15:54:20

Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2013.

Bản cáo bạch

05/05/2011|Lúc 17:29:20

Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên

16/03/2011|Lúc 10:21:20

Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên bao gồm các Quy định về: Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban nghiệp vụ; Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV trong Công ty; Nội quy lao động; Quy định về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ trong tổ chức hoạt động; Quy chế quản lý kinh doanh; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương; Quy chế nâng lương.

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty

16/03/2011|Lúc 10:21:05

Điều lệ này được Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2009.